روز مهندس مبارک

مهندس جون روزت مبارک. تاخیر چند روزه مو ببخش. ;)

اونقدر چشم به مانیتور موندیم تا یه بیانیه دیگه ای از تو برسه، یه حرف امیدبخش دیگه، یه چراغ دیگه که راهمون رو روشنتر کنی.

خوشحالم که امروز مصاحبه ات رو با سایت کلمه خوندم.

خوندم و چند باره خوندم.


این جمله ت رو روی چشمم میزارم مهندس:

چرا وقتی میلیون ها دانشجو در سراسر کشور در پشت جنبش سبز است، به آینده امیدوار نباشیم؟


ما به آینده امیدواریم مهندس. روزت مبارک