هنر گوش دادن

بیشتر ما، اگر هم اهل گوش دادن باشیم، بد گوش می دهیم. چه بسیار بداقبالیها و دردها که ناشی از سوءتفاهمند، سوءتفاهم هایی که به دلیل عادتهای بد در گوش دادن عارض شده اند. زیانی که با احساس تنهایی، دل شکستگی، هدر رفتن وقت و آزار دیدن به آدمی می رسد، سنجیدنی نیست. ا

مایلیم گزیده به گوش باشیم. در بهترین حالت فقط به نیمی از آنچه گفته شده گوش می دهیم و بقیه را که بی اهمیّت تلقّی می کنیم، به دور می ریزیم. حتّی زمانی که می پنداریم جدا" گوش می دهیم، اغلب مایلیم پیام نادرست را بشنویم. آنچه خود می خواهیم یا انتظار گفتنش را داریم می شنویم، نه آنچه در واقع گفته می شود. ا

ولی برای آنها که سروکارشان با ارتباط عاشقانه است، امیدی هست. گوش دادن هنری آموختنی است. عشق پیامدهای دردناکی را که از سوء تعبیر گفته های دیگران ناشی می شود، نشانمان می دهد و همین دلیل کافی است تا دریابیم که عشق در تمرین هنر شنیدن، چه اندازه مؤثر است. اهمیّت دادن به احساسها و بهروزی دیگران، در دگرگون کردن عادتهایمان در گوش دادن بسیار مؤثر است. آنچه را بدان عشق می ورزیم، نیک تر می شنویم. گوش دادن، عشق ورزیدنِ در عمل است. ایکی از بهترین راههای متقاعد کردن دیگران، به کار بردن گوش... یعنی گوش دادن است