دل یگانه پیامبر توست

آن چه به راستی از زندگی تمنا داری

در این جهان سراغ نتوانی کرد

تمامی آن که مشتاقی و آرزومند
نهفته به درون توست
و دیگر هیچ کجا یافت می نشود

در اعماق دل خویش جستجو کن
وچون با تو راز گوید
روشنی پیام را در پندارهای باطل مپیچ

او یگانه پیامبر تست
پیغام را دریاب
که دل،تنها راه هموار است
به جانب عشق و شادمانی وسرشاری

آن چه در دست تو گنجد فراتر از قامت دست نرود
اما خیالی که بر دل نشیند
همواره فزونی یابد
وسعت پذیرد
و جاودانه در گستره های تکامل
ریشه دواند

دل را وسعتی ست به پهنه ی گیتی
و جایگاه عشق است
تا که در او جای گیرد و لبریزش کند

و این معنای مطلق زندگی است