رویاهایت را فرو مگذار

در اندرون تو کسی است
دنیایی ست
و تو را یاری خواهد داد که خواستن را
به شدن بدل کنی
و نیرویی نهفته، که گامهایت را
پیوسته به راه تواند برد
پس خویشتن را آن گونه که می پسندی ترسیم کن
و دست به کار آن چه باید
و هر روز تنها گامی بردار، آرام و پرتوان
در امتداد آن رویای دلپذیر
آری گاه چنین شود که تداوم راه
سخت و ناممکن آید
رویا هایت را فرو مگذار.

پس آن گاه، سحر گاهی فرا خواهد رسید
که چشم بگشایی و خویشتن را ببینی
بایسته و پر توان
و آمیخته ی آن چه که می خواسته ای

این کمترین پاداش شهامت است
و ایمان به آن که در تست
و آویختن به رویاهایت

رویاهایت را فرو مگذار