و ما نیز آنها بودیم


از خلوتشان نگفتم

چراکه هر کس در خلوت خود آن گونه است که تمنا دارد

  و ما نیز . . .  

ازطعامشان نگفتم .

چرا که شراب و طعام هر کس به قدر بضاعت و بینش اوست

  و ما نیز . . .


از آن چه که می پوشند نگفتم.

" چرا که هر کس که خود را به قومی شبیه سازد از همان گروه است "

و ما نیز . . . . . . .

و تنها از چیزی گفتم که در آن ، " ما نیز آنها بودیم"
بر گرفته از کتاب و ما نیز آنها بودیم. نویسنده: کیانوش کاکاوند

ارسالی از موسسه ی بین المللی کلام زنده