دنیای این روزای من

یه ماهی می شه که زندگیم روح تازه ای گرفته و من خوشحالم.


روزا هر وخ به خودم میام می بینم تو این فکرم که کی شب میشه و من دوباره می تونم بشینم پشت سازم و حالی ازش بپرسم.


دوباره مث اون سالها از خونه مون نوای دل نشین سنتور بلند شده.


رزیتا هم که تنبک می زنه. امیدوارم به زودی بتونیم هم نوازی کنیم.


از این روزام خیلی راضی ام.