اینان هراسشان ز یگانگی ماست...


باید تپیدن هر قلب اینک سرود،
باید سرخی هر خون اینک پرچم،
باید که قلب ما،
سرود ما و پرچم ما باشد.

باید در هر سپیده‌ی البرز
نزدیکتر شویم.
باید یکی شویم،
اینان هراسشان ز یگانگی ماست...

ای سرزمین من/ خسرو گلسرخی