من و این همه خوشبختی ...
دوباره شنبه صبح شده و موتور شیرینگ بچه ها روشن شده. (گودر رو عرض می کنم)

کل جمعه  تلاش می کنی تا آنرید رو صفر کنی،  رفقا که می یان سر کار ،  ایکی ثانیه استادش می کنن. :دی