به تو افتخار می کنم

حرفی برای گفتن نمی مونه 

 

 عکسو ببینید

  

منتظر روزهای آفتابی می مونیم. در کنار تو