یادش به خیر...

ما با یک پدیده ای مواجهیم ، که میاد تو تلویزیون ، زل میزنه توی دوربین و همین جوری دروغ میگه !

نقل به مضمون از مهندس میرحسین موسوی.