رخت ها را بکنیم، آب در یک قدمی ست

رخت ها را بکنیم ، آب در یک قدمی ست
زندگی، جیره ی مختصری است

مثل یک فنجان چای

و کنارش عشق است

             مثل یک حبه ی قند

                             زندگی را با عشق نوش جان باید کرد


سهراب سپهری