هنوز باورم نمی شه

سلام

داشتم توی گودر خبرهای امروز رو می خوندم، خبری دیدم، با عنوان محرومیت مادام العمر رضازاده بدلیل دوپینگ.

چشام گرد شد.

خبر رو خوندم. باورکردنی نبود. دوپینگ برنامه ریزی شده؟ رضا زاده که قرار بود بشه رییس فدراسیون. پس چی شد؟

ای بابا. چی دارید می گید؟ تکرار شدن دوپینگ های ملی پوشان چی چیه دیگه؟ من که قبول نمی کنم. آخه نمی شه.

سرم درد می کنه دارم چرند می گم. شاید تابناک اشتباه گفته.

بزار سرچ می کنم. ایشالا که اشتباه بوده.

گوگل - رضازاده محرومیت دوپینگ - اوه اوه اوه. خیلی دلم میخاد خبر اشتباه می بود. ولی همه ی خبرگزاری ها همینو نوشته اند. داغ کرده ام دیگه.

کاری ندارم رضا زاده چه جهت گیریه سیاسیی داره. اصلن مهم هم نیست برام.

کاری ندارم چه مذهبی داره. ذکر یاابوالفضل رو او مد کرد. کاری ندارم که برای ما یا ابوالفضل گفتنش قشنگ تر بود از n کیلو وزنه ای که می زد.

نه اینا مهم نیست

کاری ندارم به اینکه چی شد که یه هویی از مسابقات (فکر کنم المپیک بود) کنار کشید و گفتن سنش دیگه رفته بالا و غیره و همه مون حس کردیم گوشامون دراز شده. نکنه اون سری هم دوپینگی چیزی در کار بوده؟

اصلن رضازاده میخواد باشه، یا هر کس دیگه ای. مث اینکه تقلب کردن و دودره بازی کردن مد شده توی این مملکت.

همه یاد گرفتیم بپیچونیم. معلومه اگه کار رو درست انجام داده بودن لازم نبود از این غلطا بکنن. اگه زمان بندی می کردن، اگه درست مدیریت داشتن و هزار اگه ی دیگه...  تا وقتی مدیران بزرگ ورزشیمون دارن یه گوشه ای خاک می خورن و روزنامه می خونن،‌ تا وقتی بیشترین استفاده ازشون یه مصاحبه توی برنامه های دست چندم تلویزیونه، ...

کجایی صفایی؟ گوشه ی سلولت داری حرص میخوری؟ حق داری والا. حق داری ...


راستی. این "خلایق هر چه لایق"  رو کجاها به کار می برن؟ اجازه هست بگیم الان؟

موسی