هشتاد و هشت سیاه تر شد

سلام

غمگینم. بسیار غمگینم

هنوز ۳ ماه از پاییز بی مهر ۸۸ نگذشته. هنوز داغ مشکاتیان بزرگ که هشتاد و هشت سیاه رو با رفتنش سیاه تر کرد؛ تسکین پیدا نکرده؛ هنوز نتونستیم باور کنیم پرپر شدن اسطوره ها رو، سوختن اطلسی ها رو و سیاه شدن آسمون رو.

استاد فرامرز پایور، استاد برجسته و نوازنده ی چیره دست سنتور هم پر کشید.

غمگینم

خیلی غمگینمدردا که جز به مرگ نسنجند قدر مرگ


موسی